Договір-оферта про надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Компанії FMP (надалі – Оператор cервісу/Оператор) щодо укладення Договору про надання послуг (далі - Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Відповідно до ст. 638 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї Оферти, стає Користувачем (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті) Сервісу електронного документообігу (надалі – Користувач).

2. Визначення термінів, що застосовуються у Договорі

2.1. Користувач - фізична або юридична особа, яка пройшла реєстрацію хоча б на одному з Сервісів Оператора.

2.2. Сервіси (кожен окремо Сервіс) - програмна продукція у вигляді Веб-ресурсів, які розміщується на доменних іменах Оператора; програмного забезпечення, модулів, що працюють на пристрої/ях Користувача.

2.3. Сторони (кожна окремо Сторона)Користувач та Оператор Сервісу/ів.

2.4. Тариф Оператора Сервісу (Тариф) – ціна доступу до кожного з Сервісів, зазначеної на окремій сторінці «Ціни» або «Тарифи» кожного з Сервісу окремо.

3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу Користувачу до Сервісу (надалі - Послуги), що забезпечує Користувача функціональними можливостями оплаченого Сервісу згідно обраного Тарифу.

3.2. Користувач погоджується з умовами і зобов’язується виконувати умови даної Оферти, та Політики конфіденційності, які є невід’ємною частиною Договору.

4. Умови надання Послуг

4.1. Доступ до Сервісів надається Оператором Користувачу протягом строку дії Договору, але, в будь-якому випадку, не раніше з дати активації.

4.2. Датою початку надання Послуг є одна з наступних подій, в залежності від того, яка подія настала першою: (1) дата, наступна за датою отримання оплати на банківський рахунок Оператора авансового платежу у розмірі, не менше ціни зазначеної в Тарифі обраного Сервісу; або (2) дата початку користування Сервісом шляхом використання бонусних доступів.

4.3. Оператор Сервісу має право не розпочинати надання Послуг та не надавати Користувачу доступ до Сервісу у випадку відсутності коштів (попередньої оплати) на особистому рахунку Користувача або відсутності доступів на бонусному рахунку.

4.4. Після заповнення Користувачем всіх розділів реєстраційної форми в Сервісах, Користувач набуває статусу зареєстрованого учасника. Зазначення Користувачем неповних або недостовірних відомостей під час заповнення реєстраційної форми є підставою для відмови Оператора Сервісу від надання такому Користувачу статусу зареєстрованого учасника та доступу до Сервісу. Оператор Сервісу надає Користувачу доступ до користування Сервісом на умовах передбачених Правилами користування кожним Сервісом окремо.

5. Ціна Послуг та умови оплати. Акцепт Оферти

5.1. Ціна Послуг визначається згідно з обраними Користувачем Тарифом.

5.2. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати. У випадку зміни Тарифів, передплачений але не використаний Користувачем Тариф продовжує діяти за ціною що була дійсна на дату оплати рахунку Користувачем.

5.3. Актуальний Тариф розміщується на кожному Сервісі окремо на спеціалізованих сторінках, таких, як «Ціни», «Тарифи», тощо. Оператор має право надавати Послуги на спеціальних умовах, під час проведення акцій, інформація про які розміщується на інтернет-сайтах, та/або спеціалізованих сторінках інтернет-порталів, чатах, соціальних мережах Оператора.

5.4. Сторони можуть дійти згоди до застосування індивідуальних цін на Послуги. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін направлена Користувачу діє протягом 5 робочих днів. Також, Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Послуги.

5.5. Факт належного надання Оператором Послуг за звітний місяць засвідчується підписанням Сторонами Акту надання послуг, який оформляється Оператором у вигляді електронного документу та передається на підпис Користувачу до 05 числа місяця, що слідує за місяцем в якому були надані Послуги.

5.6. Користувач повинен прийняти надані Послуги та підписати Акт надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати їх отримання від Оператора або, у випадку наявності у Користувача зауважень до Акту надання послуг та/або до Послуг, в т.ч. їх невідповідності умовам цього Договору, та/або у разі збоїв в роботі Сервісу, та/або у разі виявлення Користувачем в них недоліків, невідповідностей, помилок, зауважень тощо, в той же строк в 3 (три) робочих дні, надати Оператору відмову від прийняття наданих Послуг та підписання Акту надання послуг, з переліком виявлених недоліків, невідповідностей, зауважень та строків для їх усунення (надалі – Мотивована відмова).

5.7. У випадку, якщо Користувач не надає Оператору у строк, визначений у п. 5.5. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт надання послуг або Мотивовану відмову, надані послуги вважаються такими, що прийняті Користувачем.

5.8. Оператор, за власним рішенням, може продовжити надання доступу до Сервісу протягом 30 днів після того, як обсяг фактично спожитих Користувачем Послуг перевищить суму попередньої оплати, внесеної таким Користувачем. В такому випадку оплата Користувачем наданих Послуг здійснюється протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання від Оператора Акту надання послуг.

5.9. Оплата за надані Послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування Користувачем грошових коштів на поточний рахунок Оператора, зазначений у цьому Договорі.

5.10. Оператор Сервісу має право переглянути Тариф, при цьому, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого Тарифу, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні.

5.11. Користувач, у разі незгоди з переглянутим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора Сервісу письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. У разі неотримання відмови вважається, що Користувач погоджується з новим Тарифом.

5.12. Користувач здійснює акцепт Оферти і укладення Договору шляхом попередньої оплати Послуг, відповідно до п. 5.1. Договору.

5.13. Використання наявних доступів з бонусного рахунку Користувачем не оплачується.

6. Строк дії і зміна умов Оферти

6.1. Оферта набуває чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https:///ua/public-offer.html і діє до моменту відкликання Оферти Оператором Сервісу.

6.2. Оператор Сервісу залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором Сервісу змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на інтернет-сайті за вказаною в п. 6.1 Договору адресою, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор Сервісу повідомляє Користувачів про зміни в умові Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет або по Email.

7. Строк дії Договору та припинення Договору

7.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Користувачем і діє 1 (один) рік, але, у будь якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення даного Договору, то строк дії цього Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

7.2. Договір може бути достроково розірваний:

 • 7.2.1. У будь-який час за
 • 7.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;
 • 7.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового повідомлення від іншої Сторони;
 • 7.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;
 • 7.2.4. З інших підстав, передбачених цією Офертою (Договором).

7.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Оператора Сервісу, крім випадків порушення Користувачем зобов'язань відповідно до п. 3.2 цього Договору, Оператор Сервісу повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

8. Відомості про конфіденційність та гарантії

8.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включаючи інформацію про технології та технічні рішення, використані Оператором Сервісу, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Незважаючи на обмеження, встановлені цим пунктом Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу Користувача та його найменування на Сервісі Оператора у розділі “Наші клієнти”.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом її Акцепту, Користувач засвідчує і гарантує Оператору Сервісу, що:

 • 8.2.1. Користувач вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Користувача) при реєстрації в якості Користувача на Сервісах Оператора, а також при оформленні платіжних документів та при оплаті Послуг;
 • 8.2.2. Користувач укладає Договір добровільно, при цьому Користувач: а) повністю ознайомився з умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Оферти);
 • 8.2.3. Користувач має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.3. Приймаючи цю Оферту, Користувач також погоджується, на використання електронного цифрового підпису в документообігу з Оператором в межах виконання цього Договору. Сторонами погоджено використання такого електронного цифрового підпису у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронний цифровий підпис», при цьому, Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів в межах виконання цього Договору не є потрібним.

8.4. Користувач гарантує, що особа, яка використовує електронний цифровий підпис Користувача, є належним чином уповноваженим представником Користувача на законних підставах.

8.5. Користувач зобов’язаний зберігати свій логін та пароль доступу до Сервісу у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти Користувача. Користувач погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

8.6. Користувач не має права посилатись на вчинення від його імені дій неуповноваженими на це особами як на підставу уникнення відповідальності за результат таких дій та/або при вирішенні спірних ситуацій.

9. Персональні дані

9.1. Шляхом укладення цього Договору, Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

9.2. Укладенням цього Договору Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею.

10. Відповідальність і обмеження відповідальності

10.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором та/або чинним законодавством України.

10.2. Користувач в повному обсязі несе відповідальність за:

 • 10.2.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації, зміст документів, що завантажуються та пересилаються при використанні Сервісів.
 • 10.2.2. достовірність та повноту даних, зазначених Користувачем при реєстрації в якості користувача і достовірність гарантій і засвідчень Користувача, що містяться у розділі 8 Оферти;
 • 10.2.3. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісів, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних персональної ідентифікації.

10.3. Беручи до уваги умови розділу 10 Оферти, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної/відправленої/отриманої інформації та/або документів, або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Оператору Сервісу в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення/відправлення/отримання інформації та/або документів Користувача.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. Всі спори та розбіжності, пов'язані з Офертою (Договором), Сторони вирішують шляхом переговорів.

11.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку.

12. Форс – мажор

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безпорядки, заколоти, війни, або дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

12.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії даного Договору, виконання зобов'язань за даним Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

12.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору, повинно бути підтверджено довідкою відповідного компетентного органу.

13. Реквізити Компанії FMP

ФОП Сєроєд Сергій Анатолійович
Код ЄДРПОУ: 3182810647,
IBAN: UA083220010000026005320064373
Банк Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК,
МФО 322001
e-mail: info@fmp.company
Головний сайт компанії: www.fmp.company

Сервіси:

Контакти:
Продажі та замовлення послуг:
sales@fmp.company
+38(067)22-55-266

У разі виникнення питань, побажань, скарг тощо:
support@fmp.company
Сервісна підтримка